وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پايان نامه
مقطع كارشناسي ارشد
رشته :مهندسی فناوری اطلاعات
عنوان/موضوع: پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه بیزین
استاد راهنما : دکتر علی رضا پورابراهیمی
استاد مشاور : دکتر بابک شیرازی
دانشجو: ترناز چمنی
بهار1393

شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست…
تقدیر و تشکراز
استاد با کمالات و شایسته جناب آقای دکتر پورابراهیمی که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را به عهده گرفتند، از استاد صبور و باتقوا جناب آقای دکتر شیرازی که زحمت مشاوره این رساله را به عهده گرفتند و همچنین راهنمایی های جناب آقای احمدیان.
با آرزوی موفقیت های روز افزون
تقدیم به
دامان سبز مادرم
و دست های خسته ی پدرم
و خواهر و برادر عزیزم
چکیده
شبکه های اجتماعی شبکه هایی دینامیک هستند که مدام در حال افزایش اعضا و ارتباطات و لینکهای بین آنها هستند و متاسفانه این لینکها ممکن است به خاطر فرآیند ایجاد ناقص و یا به خاطر این که این هنوز در این شبکه ها انعکاس نیافته اند، از دست برود. در رابطه با این لینکها و ارتباطات مساله پیش بینی لینک که یک امر مهم برای تحلیل شبکه های اجتماعی است، اهمیت پیدا می کند. این مساله به معنی پیش بینی احتمال برقراری یک ارتباط بین دو رأس است ، با دانستن این مساله که در حال حاضر ارتباطی بین این دو رأس وجود ندارد .
سه رویکرد برای انجام پیش بینی لینک وجود دارد: اولین رویکرد مدل های سنتی )غیربیزین( است که مجموعه ای از ویژگی ها را برای آموزش یک مدل دسته بندی باینری استخراج می کند. دومی رویکردهای احتمالاتی است که احتمال الحاق موجودیت ها در یک شبکه اجتماعی را با استفاده از مدل های گرافیکی بیزین مدل می کندو سومین رویکرد ،رویکردهای جبرخطی-آماری است..ایده اصلی در استفاده از مفاهیم بیزین، بدست آوردن یک احتمال ثانویه است که به شانس اتصال یک جفت رأس که مورد نظر ماست اشاره دارد.در این گزارش با استفاده از دسته بندی کننده ساده بیزین به پیش بینی لینک میپردازیم.
یادگیری بیزین یکی ازموثرترین الگوریتم های یادگیری برای داده کاوی داده ها با استفاده از یادگیری ماشین میباشد. شبکه بیزین به تنهایی یک دسته بندی ساده براساس تئوری بیزین میباشد از این رو برای بهبود پیش بینی دسته بندی بیزی میتوان چهار راهکار ارایه داد: استخراج ویژگی ، گسترش ساختاری ،یادگیری محلی و گسترش داده ها. در این گزارش با استفاده از استخراج ویژگیها که یکی از مراحل پیش پردازش داده ها میباشد به بهبود دسته بندی ها میپردازیم.الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت ازقبیل الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در جستجوی زیرمجموعه ویژگی ها کارایی بالایی را در استخراج ویژگی مسایل بزرگ و پیچیده از جمله شبکه های پیچیده دارند، در این گزارش برای بهبود پیش بینی ها در شبکه ی اجتماعی فلیکر استفاده میکنیم .
کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی ، پیش بینی لینک ، شبکه های بیزین ، استخراج ویژگی و الگوریتم های متاهیورستیک مبتنی بر جمعیت
فهرست مطالب
فصل اول1
مقدمه و کلیات تحقیق1
1-1-مقدمه2
1-2-کلیات و مسایل تحقیق5
1-2-1-تشریح و بیان موضوع تحقیق5
1-2-2-ضرورت انجام تحقیق6
1-2-3-فرضیه ها و اهداف تحقیق8
1-2-4-روش انجام تحقیق9
1-3-تاریخچه شبکه های اجتماعی10
1-4-تعریف شبکه اجتماعی11
1-5-انواع شبکه های اجتماعی14
1-5-1-بر مبنای نوع ارتباطات14
1-5-2-ارتباطات اجتماعی14
1-5-3-شبکه بندی14
1-5-4-ناوبری 15
1-5-5-بر مبنای نوع فعالیت15
1-5-6-شبکه های اجتماعی اطلاعاتی16
1-5-7-شبکه های اجتماعی تخصصی17
1-5-8 -شبکه های اجتماعی آموزشی17
1-5-9-شبکه های اجتماعی سرگرمی17
1-5-10-شبکه های اجتماعی علمی17
1-5-11-شبکه های اجتماعی خبری18
1-5-12-از نظر باز یا بسته از نظر اعضا18
1-5-13-شبکه های با عضویت آزاد و باز برای افراد18
1-5-14-شبکه های با عضویت محدود شده به داشتن شرایطی خاص توسط افراد18
1-5-15-شبکه های بسته و عضویت تنها در صورت دعوت توسط سایر اعضا19
1-5-16-بر مبنای سطح پوشش19
1-5-17-شبکه های جهانی19
1-5-18-شبکه های منطقه ای19
1-5-19-شبکه های ملی20
1-5-20-شبکه های سازمانی20
1-6-ویژگی های انحصاری شبکه های اجتماعی20
1-7-اهداف و کارکردهای شبکه های اجتماعی20
1-7-1-سازماندهی انواع گروه های اجتماعی مجازی21
1-7-2-توسعه مشارکت های اجتماعی21
1-7-3-به اشتراک گذاشتن علاقه مندی ها توسط اعضا21
1-7-4-ایجاد محتوا توسط اعضا22
1-7-5-تبلیغات هدفمند اینترنتی22
1-8-مزایای شبکه های اجتماعی22
1-8-1-انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی22
1-8-2-امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف23
1-8-3-شکل گیری و تقویت خرد جمعی23
1-8-4- امکان بیان ایده ها به صورت آزادانه و آشنایی با ایده ها، افکار و سلیقه های دیگران23
1-8-5-کارکرد تبلیغی و محتوایی24
1-8-6-ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان24
1-8-7-تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی24
1-8-8-یکپارچه سازی بسیاری از امکانات اینترنتی و وبی25
1-8-9-توسعه مشارکت های مفید اجتماعی25
1-8-10-ا فزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد25
1-8-11- افزایش اعتماد، صمیمیت و صداقت در فضای سایبر26
1-9 -پیامدهای منفی شبکه های اجتماعی26
1-9-1- شکل گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب26
1-9-2-تبلیغات ضد دینی و القای شبهات27
1-9-3- نقض حریم خصوصی افراد27
1-9-4- انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع27
1-9-5- تأثیرات منفیِ رفتاری28
1-10- شبکه های اجتماعی در ایران28
جمع بندی31
فصل دوم33
تحلیل شبکه های اجتماعی33
2-1-مقدمه34
2-2- داده های موجود در شبکه های اجتماعی35
2-3 -روابط، اساس شبکه های اجتماعی38
2–4 اهداف تحلیل شبکه های اجتماعی39
2–5 حوزه های مختلف فعالیت در تحلیل شبکه های اجتماعی39
جمع بندی42
فصل سوم43
پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی43
3–1 مقدمه44
3-2 -سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته46
3-3-روش های یادگیری ماشین برای پیش بینی لینک48
3-3- -1یادگیری بدون ناظر برای پیش بینی لینک49
3-3-2-یادگیری با ناظر برای پیش بینی لینک50
3-4- رویکردهای موجود در پیش بینی لینک51
3-3-1- رویکرد مبتنی بر شباهت53
3-3-1–1استخراج ویژگی55
3-3-2- رویکرد مبتنی بر مدل های احتمالاتی59
3-3-2-1-ویژگیهای یادگیری بیزین62
3-3-3 -روش های جبر خطی63
جمع بندی65
فصل چهارم68
پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه های بیزین68
4-1-مقدمه69
4-2-مجموعه داده های مورد استفاده69
4-3-معیارهای ارزیابی71
4-4-شاخص های مورد استفاده در پیش بینی لینک75
4-5-پیش بینی لینک با استفاده از شبکه بیزین76
4-6-بهبود دسته یندی در شبکه های بیزین:81
4-6-1-الگوریتم رقابت استعماری:83
4-6-2-الگوریتم ژنتیک:86
4-6-3-الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات90
4-6-4-الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی91
4-7-نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی الگوریتم ها93
4-7-1-نمودار های حاصل از اجرای الگوریتم های مبتنی بر جمعیت95
نتیجه گیری100
فصل پنجم101
نتیجه گیری و پیشنهادات101
5-1-خلاصه مطالب102
5-2- پیشنهادات آینده102
5-3-مشکلات موجود در روش های پیشگویی پیوند104
5-4-مشکلات عملی در یادگیری بیزین و دسته بندی کننده ی بیزین105
مقاله مستخرج از پایان نامه106
مقاله انگلیسی برای ژورنال:106
منابع:107
فهرست جداول
جدول 1-1 شبکه های اجتماعی در ایران30
جدول 3-1 ویژگیهای ساختاری مربوط به جفت راس های گراف شبکه های اجتماعی56
جدول 4-1 ویژگی های داده های جمع آوری شده فلیکر70
جدول 4-2 ماتریس در همریختگی:شامل معیارهایی برای محاسبه نتایج پیش بینی ها72
جدول 4-3 شاخص های دسته بندی کننده76
جدول 4-3 Confusion matrix80
جدول 4-3 نتایج پیش بینی لینک با استفاده از شبکه های بیزین81
جدول4-4 مقایسه الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در بهبود پیش بینی لینک95
فهرست تصاویر و نمودار
شکل 2-1 نمونه کوچکی از گراف یک شبکه اجتماعی36
شکل 3-1 ارتباطات بین افراد شامل گره و یال های متصل و غیر متصل در شبکه اجتماعی44
شکل 3-2 نمایی از پیش بینی لینک در زمان T+145
شکل 3-3 رویکرد های موجود در پیش بینی لینک53
شکل 4-1 توزیع جمعیت در شبکه اجتماعی فلیکر69
شکل 4-2 مثالی در مورد محاسبه مقدارPrecision و AUC74
شکل 4- 3 منحنی ROCبرای مقایسه سه شاخص همسایگان مشترک,کاتز و آدامیک آدار76
شکل 4-2 نمایی از یک مدل بیزی ساده که به عنوان یک شبکه بیزین عمل مینماید78
شکل 4-3 گراف و roc curve precision-recall81
شکل4-6 فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری86
شکل 4-7 شمای کلی شبه کد الگوریتم ژنتیک89
شکل4- 8نمایی از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات91
نمودار4-5 precision- recall95
نمودار 4-6مساحت زیر نمودار ROC curve96
نمودار 4-7 نمودار تکرار ها وکارایی الگوریتم ها(Iteration-Best cost)97
شکل5-1 فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی فیس بوک102
شکل 5-1 نسبت مثال های مثبت و منفی در شبکه های اجتماعی103
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر، با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و گسترده اش، بخش های مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داده است. مبنا و هدف اصلی اینترنت، برداشتن فاصله جغرافیایی میان انسان های سراسر دنیا و ایجاد تحول در عرصه ارتباطات و تبادل اطلاعات است.[1]
اینترنت، کار خود را به عنوان ابزار ارتباط متخصصان و خصوصاً جهت تبادل داده ها و منابع تحقیقاتی، شروع کرد و به مرور زمان توانست خود را تا سطح برقراری ارتباط بین افراد معمولی از طریق پست الکترونیکی ارتقا بخشد. پس از مدتی، اینترنت به منزله فضایی جدید جهت بسط فعالیت های تجاری در امور نقل و انتقالات مالی، بازاریابی و همچنین ابزار پیگیری برای مصرف کنندگان، مورد توجه واقع شد. وبلاگ ها و وب سایت ها، نرم افزارهای گفتگوی برخط، سرویس های پست الکترونیک و غیره امکانات جدیدی بودند که در پرتوی اینترنت و شبکه جهانی وب، در اختیار کاربران قرار گرفتند.
در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی کرد که روزی جنبه اجتماعی اینترنت به صورت یکی از کاربردهای اصلی آن درآید، شبکه های اجتماعی1 اینترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنتی چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرأت می توان گفت یکی از تأثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت و وب که در سال های اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف جهان به وجود آورده، شبکه های اجتماعی اینترنتی بوده است.
شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها بر مبنای تشکیلات برخط فعالیت می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران اینترنتی با ویژگی خاص را گرد هم می آورند. شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه های اجتماعی می دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.
تغییر و تحولات در نظام اجتماعی ناشی از اینترنت، انکار ناپذیر است. این تغییرات حتی شیوه برقراری ارتباط شاگرد و استاد و روش تدریس در سطوح دانشگاهی را هم متحول کرده است. این امر به طور اساسی قابلیت انجام تحقیقات توسط دانشجویان و به اشتراک گذاشتن یافته های آنها با دیگران را بالا برده است. پست الکترونیکی، اتاق های گفتگو و نشست های اینترنتی باعث گردیده تا ارتباط دانشجویان با استاد و مطالب درسی خود بیشتر گردد. این امر نکته مثبتی برای آینده آموزش و تعلیم محسوب می شود و همه اینها مرهون اینترنت، وب و شبکه های اجتماعی مجازی است.
اینترنت امروزه امکان کاملاً غیر منتظره برقراری ارتباطات بین افراد و شهروندان را فراهم نموده است؛ امری که در گذشته و در تاریخ روابط بین الملل در تئوری و در عمل به یک رؤیا شبیه بود. اینترنت به کلی این خط سیر را تغییر داده و امکان برقراری ارتباطات بین افراد و گروه های یک اجتماع با افراد و گروه های جوامع دیگر را در قالب شبکه های اجتماعی و سایر سایت هایی که رنگی اجتماعی به خود گرفته اند، مهیا کرده است. طبیعی است که این امر اثراتی جهانی از خود به جای خواهد گذاشت. امروزه، شهروندان جوامع مختلف با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی می توانند عقاید، نظرات و اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و از این رهگذر، به خلق قلمرو عمومی جهانی بپردازند که می تواند کاملا مجزا، و در مواردی متناقض، با قلمروهای ارتباطی در سطوح دیپلماتیک و دولتی باشد و بر همین اساس است که انبوهی از اطلاعات، عقاید و نظرات افراد، و انواع داده های مختلف در سایت های شبکه های اجتماعی وجود دارند وانگیزه خوبی را برای محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف فراهم می آورند تا به این شبکه ها روی آورده، و از اطلاعات موجود در راه تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره بهره برداری نمایند. به همین دلیل در سال های اخیر،تحلیل شبکه های اجتماعی که به معنی کاوش و جستجو در شبکه های اجتماعی، جمع آوری اطلاعات و داده های موجود در این شبکه ها و تحلیل بر روی این اطلاعات است، از رونق چشم گیری برخوردار شده است.
شبکهی اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی. ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی2 روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس3 و یال4 می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند.انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود. به عنوان مثال، نتایج مطالعات در حوزه سیاستگذاری گردشگری نشان می دهد شبکه‌های اجتماعی به واسطه تاثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تاثیرگذار هستند و می توان از این شبکه ها به منظور شکل‌گیری اعتماد و کاهش ریسک تصمیم‌گیری کاربران در انتخاب یک مقصد خاص گردشگری بهره گرفت. [۱]
در ساده‌ترین شکل یک شبکه ی اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. شبکه ی اجتماعی هم چنین می‌تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکه ی اجتماعی نشان داده می‌شوند که درآن، نقطه‌ها رأس‌ها هستند و خط‌ها نشانگر یال‌ها میباشد.
فعالیت های متنوعی در تحلیل شبکه های اجتماعی صورت می گیرد که یکی از آنها را می توان پیش بینی لینک5 در شبکه های اجتماعی دانست. در تحلیل شبکه های اجتماعی، ساختار این شبکه ها به صورت گراف هایی دیده می شود که در آن رأس های گراف نشان دهنده افرا د و اشیا، و لبه های گراف نمایانگر ارتباطات بین افراد و اشیا می باشد. قدرت پیش بینی احتمال ایجاد ارتباطات و لبه ها در آینده، توانایی هایی را در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می دهد که از جمله آنها می توان به امکان ارائه پیشنهاد کالا و پیشنهاد دوست اشاره کرد. و آنچه در این پایان نامه صورت گرفته است به این حوزه از فعالیت های تحلیل شبکه های اجتماعی، مربوط می شود.
این پایان نامه به این صورت ساماندهی شده است که در ادامه این فصل پس از بیان مسایل و کلیات تحقیق، تعاریفی راجع به شبکه های اجتماعی، ویژگی ها و انواع آنها بیان شده است. در فصل دوم تحلیل شبکه اجتماعی، ضرورت ها و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم مسایل مربوط به پیش بینی لینک، تعریف و رویکردهای موجود در آن بیان گردیده است. در فصل چهارم پس از شرح کامل روش های پیشنهادی، به تجزیه و تحلیل روش پیشنهادی با استفاده از استخراج ویژگی مناسب و بررسی شبکه اجتماعی مورد بحث پرداخته ایم و نهایتاً فصل آخر شامل نتیجه گیری ها، خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و پیشنهادات برای ادامه کار می باشد.
1-2-کلیات و مسایل تحقیق
1-2-1-تشریح و بیان موضوع تحقیق
شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی)که عموما فردی یا سازمانی هستند( تشکیل شده است و این گره ها توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند . تحلیل شبکه ها ی اجتماعی یا6SNAکه یک استراتژی برای تجزیه و تحلیل این ساختار است ساختار اجتماع را به شکل یک گراف و افراد و روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می نگرد. رأس ها کنشگران فردی یا سازمانی درون شبکه ها هستند و یال ها روابط و لینکهای میان این کنشگران هستند . انواع زیادی از لینکها نیز می تواند میان رأس ها وجود داشته باشد.
شبکه های اجتماعی شبکه هایی دینامیک هستند که مدام در حال افزایش اعضا و ارتباطات و لینکهای بین آنها هستند و متاسفانه این لینکها ممکن است به خاطر فرآیند ایجاد ناقص و یا به خاطر این که این هنوز در این شبکه ها انعکاس نیافته اند)به عنوان مثال دوستان دنیای واقعی که یک ارتباط اجتماعی مجازی ایجاد نکرده اند(، از دست برود. در رابطه با این لینکها و ارتباطات مساله پیش بینی لینک7 اهمیت پیدا می کند. این مساله به معنی پیش بینی احتمال برقراری یک ارتباط بین دو رأس است ، با دانستن این مساله که در حال حاضر ارتباطی بین این دو رأس وجود ندارد. سه رویکرد برای انجام پیش بینی لینک وجود دارد:
اولی شامل مدل های سنتی )غیربیزین( است که مجموعه ای از ویژگی ها را برای آموزش یک مدل دسته بندی باینری استخراج می کند. در این حالت هر نقطه داده به یک جفت رأس در گراف شبکه اجتماعی مربوط می شود. در اینجا برای هر جفت رأس تصمیم می گیریم که برای آن لینک وجود داشته باشد یا نداشته باشد. از آنجایی که پیش بینی لینک در این حالت تبدیل به یک دسته بندی باینری شده است از همه ابزار رایج دسته بندی بانظارت مثل naive bayes ، شبکه های عصبی، SVM ، k نزدیکترین همسایه و غیره می توان استفاده نمود. مساله اصلی در این رویکرد تعیین ویژگی های مناسب برای دسته بندی است.
دومی، رویکردهای احتمالاتی است که احتمال الحاق موجودیت ها در یک شبکه اجتماعی را با استفاده از مدل های گرافیکی بیزین مدل می کند. ایده اصلی در استفاده از مفاهیم بیزین، بدست آوردن یک احتمال ثانویه است که به شانس اتصال یک جفت رأس که مورد نظر ماست اشاره دارد. مزیت این روش این است که این مقدار خود می تواند به عنوان یک ویژگی مطرح شود.
و رویکرد سوم رویکردهای جبرخطی-آماری است که شباهت بین ندها در یک شبکه را با استفاده از ماتریس های شباهت کاهش رتبه محاسبه می کند. این الگوریتم ها روشی را پیشنهاد می دهد که یک تابع F را که مستقیماً روی ماتریس مجاورت یا ماتریس لاپلاسین گراف کار می کند، آموزش می دهد.
1-2-2-ضرورت انجام تحقیق
پیش بینی لینک یک امر مهم برای تحلیل شبکه های اجتماعی است که کاربردهایی در حوزه های دیگر مثل بازیابی اطلاعات، بایوانفورماتیک و تجارت الکترونیک دارد. در حوزه علم وب و اینترنت می تواند در کارهایی از قبیل ایجاد ابرلینک وب اتوماتیک و پیش بینی ابرلینک سایت های وب کاربرد داشته باشد. در تجارت الکترونیک، یکی از مهم ترین کاربردهای آن ایجاد سیستم های پیشنهاد دهنده است . در بایو انفورماتیک می تواند در پیش بینی تعامل پروتئین پروتئین PPI و یا برای تفسیر گراف PPI مورد استفاده قرار گیرد. و از همه مهم تردر کاربردهای مربوط به امنیت، می تواند برای شناسایی گروه ها ی مخفی تروریست ها و مجرمان، ردیابی فعالیت های این شبکه ها و یا حذف رأس های آنها و ایجاد اختلال به کار رود و نیز به عنوان یک پیشنهاد دهنده دوست به منظور پیشبرد اهداف سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین پیش بینی لینک به دلیل کاربردهایی که در مسایل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، و غیره دارد، یکی از مباحث مورد اهمیت در تحلیل شبکه های اجتماعی است.
در حال حاضر روش های بسیاری برای انجام عمل پیش بینی لینک ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است. اما به دلیل اهمیت موضوع و کاربردهای وسیعی که خصوصاً در سال های اخیر داشته است، این مسأله هنوز باز است و تلاش ها برای ارائه راه حل های دقیق تر همراه با کارایی بالاتر همچنان وجود دارد. خصوصاً این که برخی از کاربردها مانند کشف و شناسایی گروه های مجرمان و تبهکاران نیاز به دقتی بالا دارد و هزینه اشتباه در آن زیاد است.
باتوجه به این مسأله، شناخت، تعیین و انتخاب ویژگی هایی که بتواند در بهبود پیش بینی ها موثر باشد بسیار با اهمیت جلوه می کند و نیز انتخاب روش و الگوریتمی که با هزینه کمتر، پاسخ بهتری را در ارائه پیش بینی ها ارائه کند، دارای اهمیت است.
شبكه هاي بيزين8 در زمينه استدلال احتمالي به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. شبكه هاي بيزين به درخت متصل بر روي احتمالات استدلال شده تبديل مي شوند.اخيرا شبكه هاي بيزين به تجزيه زيرگراف اصلي ماكزيمم درخت متصل تبديل مي شوند و بيشتر ازدرخت هاي متصل كاربرد دارند.شبکه های بیزین تکنولوژی ایده آلی را برای ترکیب منبع اجتماعی فراهم می آورند[16]. شبكه بيزين يك مدل گرافيكي براي نمايش احتمالات ما بين متغيرهاي مورد نظر مي باشد . [18 , 19]
استفاده از شبکه های بیزین به منظور درک پیچیدگی شبکه ها به منظور فهمیدن پیچیدگی شبکه های اجتماعی ،رفتار محلی اشخاص یا عامل های شبکه های اجتماعی باید درک شود و همچنین چگونه آنها با هم عمل می کنند و با محیط چگونه تعامل برقرار میکنند میباشد.به منظور مدل کردن این رفتار محلی بین عامل ها از تکنیک های شبکه های بیزین استفاده میکنیم. رفتارهای محلی را با استفاده از متریک ها اندازه گیری میکنیم واز شبکه های بیزین برای مدل کردن روابط متقابل بین متریک ها که به عنوان رفتارهای محلی هستند استفاده میکنیم و لینک ها بین اشخاص که در رفتارشان ظاهر میشود شکل میگیرد.
در این پژوهش بر آنیم از روش هايی که مبتني بر بيشترين احتمال مي باشند استفاده کنیم. در اين روش ها ضمن بررسي ساختاري شبكه، به استخراج قواعد و ويژگي هايي كه باعث افزايش احتمال وجود لينك ها ميشود، میپردازیم. هر چند در اين دسته از روشها ويژگي هاي خاص مربوط به شبكه را در نظر ميگيرند، اما میتوان بر روي شبكه هاي داراي گره هاي كم نیز اجرا نمود .[17,18 , 19 ,20]
در این پژوهش برای بهبود پیش بینی لینک با استفاده از شبکه بیزین در مرحله پیش پردازش داده ها، از الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ، شبکه های عصبی مصنوعی و رقابت استعماری به منظور استخراج ویژگی های مناسب استفاده مینماییم.[16]
1-2-3-فرضیه ها و اهداف تحقیق
سوالات مطرح شده در این گزارش به صورت زیر می باشد.
چه روش هایی برای پیش بینی لینک بین دو رأس وجود دارد؟
بهترین ویژگی هایی که باید برای بررسی میزان شباهت بین دو رأس مورد بررسی قرار گیرد کدام است؟
ارتباط بین دو رأس چگونه می تواند بر ارتباط بین سایر رأس ها اثر بگذارد؟
بهترین و دقیق ترین روش برای پیش بینی لینک، چه روشی است؟
بهترین گزینه در انتخاب گره ها و لینک های پیشنهادی چه میباشد و چه الگوریتم هایی در بهبود تاثیر میگذارند؟
انتخاب دسته بندی مناسب تا چه حدی در میزان نتایج حاصل از پیش بینیها تاثیر میگذارد؟
استخراج ویژگی های مناسب برای بهبود پیش بینی چگونه انجام میشود؟
الگوریتم های تکاملی در بهبود پیش بینی لینک ها چقدر موثر هستند؟
در این پایان نامه پس از بررسی کامل روش های مورد استفاده در پیش بینی لینک و تحلیل آنها، تلاش می شود روشی ارائه شود که با مد نظر قرار دادن ویژگی های مناسب واحتمالات موجود، امکان ایجاد و یا عدم ا یجاد اتصال بین رأس ها را به خوبی تشخیص دهد و در بهبود کارایی فعالیت های مربوط به پیش بینی لینک نقش موثری را ایفا کند.
1-2-4-روش انجام تحقیق
داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق، به صورت گراف های شبکه های اجتماعی در اینترنت موجود است. ما برای فعالیت های خود از مجموعه داده واقعی شبکه اجتماعی فلیکر استفاده میکنیم و برای بررسی نتایج و ارایه نمودارها از امکانات نرم افزار متلب و تولباکس9 آن و همچنین نرم افزار داده کاوی وکا استفاده کرده ایم.
مراحل اصلی تحقیق را می توان به صورت زیر توصیف کرد:
بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق
بررسی روش های موجود در پیش بینی لینک
مطالعه و بررسی ویژگی های مورد استفاده در تحلیل
تحلیل روش ها و ویژگی ها
پیاده سازی چند روش از روش های موجود از داده های شبکه های اجتماعی موجود
تحلیل پیاده سازی ها و ارائه یک روش بهینه سازی و انتخاب موثرتر
پیاده سازی روش کارآمد و ارائه نتایج نهایی
1-3-تاریخچه شبکه های اجتماعی
فضای مجازی امکان شکل گیری اجتماعات جدید را برای کابران فراهم می کند. از زمان تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی)یعنی » اجتماع «در مقابل» جامعه(« به بعد، همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی،» رودر رو بودن« ،» محدودیت تعداد« و » مبتنی بر روابط عاطفی و نه رابطه عقلانی « را از خصائص بنیانی» اجتماع « عنوان کرده اند[2].
هرچند که سایت های شبکه ی اجتماعی در چند سال اخیر است که در دنیای اینترنت جایگاه قابل توجهی پیدا کرده اند، ولی قدمت آنها به بیش از یک دهه پیش برمی گردد. از سایت سیکس دگری10 به عنوان نخستین شبکه ی اجتماعی یاد کرده اند. این وب سایت در سال 1997 راه اندازی شد و به کاربرانش اجازه می داد پروفایل )صفحه ای شخصی شامل مشخصات و تصاویر فردی( بسازند و لیستی از دوستان شان ایجاد کنند. نخستین تجربه ی شبکه ی اجتماعی موفق نبود و این سایت سه سال بعدتعطیل شد. اما در این فاصله چند سایت دیگر نیز با چنین رویکردی راه اندازی شدند. از جمله این سایت هامی توان به اشین اونیو11و بلک پلنت 12 اشاره کرد. اغلب شبکه های اجتماعی اولیه با هدف دوست یابی و سرگرمی راه اندازی می شدند. لایوژورنال13 و رایز 14 از جمله اولین شبکه های اجتماعی با اهداف حرفه ای بودند.
لایوژورنال شبکه ی اجتماعی مبتنی بر مرور ژورنال ها بود و در رایز نیز کاربران می توانستند حول فعالیت های تجاری شان شبکه سازی کنند. راه اندازی شبکه ی اجتماعی رایز در سال 2111 شروع دومین موج از شبکه های اجتماعی بود که فعالیت این نوع وب سایت ها را از تمرکز بر حوزه ی سرگرمی خارج کرد. در ادامه ی همین موج بود که سایت لینکد این15 نیز راه اندازی شد که هنوز فعالیت آن به عنوان مهم ترین شبکه ی اجتماعی حرفه ای و تجاری ادامه دارد. [5]
1-4-تعریف شبکه اجتماعی
در حال حاضر در سراسر جهان، جنبش شبکه های اجتماعی شکل گرفته است. یعنی بسیاری از وب سایت ها امکانات و زیرساخت های شبکه اجتماعی را در خود جای داده اند. طبق آمارها هر کاربر اینترنتی زمان کمی را صرف بازدید از یک وب سایت می کند در حالی که وجود امکانات شبکه های اجتماعی باعث ماندگاری بازدیدکنندگان و کاربران در این نوع وب سایت ها می شود و در نهایت ارتباطی پویا و دایمی بین مخاطب و سرویس دهنده برقرار می کند.
یک شبکه اجتماعی، یک ساختار اجتماعی است که از گره هایی که عموما فردی یا سازمانی هستند تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل هستند. دلیلی که باعث شده چنین شبکه هایی از موقعیت خوبی برخوردار شوند، رنگ و بوی اجتماعی آنهاست چرا که انسان موجودی اجتماعی است. [2] از همین رو، کاربران با حضور خود، صورتی جدید از تعاملات اجتماعی سنتی را به وجود می آورند که شاید تجربه کردن برخی از این تعاملات به دلیل هنجارهای جامعه کاربران غیرممکن باشد.
به بیان دیگر یک شبکه اجتماعی، سایت یا مجموعه سایت هایی است که برای کاربرانی که دوست دارند علاقه مندی ها، افکار و فعالیت های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند )و دیگران هم با آنان به اشتراک بگذارند(، امکانات مورد نیاز را فراهم می کند. شبکه های اجتماعی به خصوص آنهایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکان هایی در دنیای مجازی هستند که مردم، خود را به طور خلاصه در آنجا معرفی کرده و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینه های مختلف مورد علاقه، فراهم می کنند.
این شبکه های اجتماعی در عین حالی که فضاهایی جهت پیدا کردن دوستان جدید است، افراد می توانند با دوستان قدیمی خود که در جریان تغییرات زندگی شان قرار داشته اند، ارتباط برقرار کنند. مکان هایی برای تبادل نظر هستند که در آن ها جوانان عقاید و نظرات خود را با هم به اشتراک می گذارند. از جمله شبکه های اجتماعی مشهور که کاربران زیادی را از نقاط مختلف دنیا به خود جذب نموده است، می توان فیس بوک16، توییتر17، لینکدین18 و گوگل پلاس19 را نام برد.
امروز با گسترش این نوع از شبکه ها و نیز افزایش تجهیزات وب سایت هایی مانند آمازون و ای بای با امکانات شبکه های اجتماعی، این نتیجه گرفته شده است که بسیاری از خدماتی که روابط عمومی الکترونیک ارائه می دهد در قالب شبکه های اجتماعی نیز قابل عرضه است.
در واقع هر وب سایت یا برنامه ای که یک تجربه اجتماعی در قالب تعاملات کاربران فراهم می کند، می تواند به عنوان شکلی از شبکه های اجتماعی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، سایت های اشتراک رسانه از قبیل Flickr ، Youtube و delicious رسماَ شبکه های اجتماعی نیستند، اما اجازه تعاملات اجتماعی به صورت تبادل اطلاعات در مورد محتوای به اشتراک گذاشته شده را می دهند. به صورت مشابه بسیاری برنامه های کاربردی مشتق شده از موبایل، وب و اینترنت، دارای جنبه های اجتماعی هستند. لذا این سایت ها و برنامه ها نیز در حوزه شبکه های اجتماعی قرار می گیرند.
استفاده از خدمات شبکه های اجتماعی، روز به روز محبوبیت بیش تری پیدا می کند. هم اکنون سایت های شبکه های اجتماعی، بعد از پرتال های بزرگی مثل یاهو یا ام اس ان موتورهای جست وجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفاده ترین خدمات اینترنتی شده اند.
البته شبکه اجتماعی، مفهومی است که پیش از طرح در عرصه فضای مجازی، در فضای واقعی جوامع نیز دارای مفهوم است. اما مسئله ای که باعث مطرح شدن چنین مفهومی در فضای جامعه ایران در سال های اخیر شده است، نقش ویژه ای است که شبکه های اجتماعی اینترنتی در تحولات سیاسی سال های اخیر ایران، ایفا کرده اند. تقریباً می توان گفت که بیشتر شبکه های اجتماعی مطرح در دنیا، از سوی مؤسسات مطرح و وابسته به ایالات متحده تأسیس و حمایت شده اند و سهم دیگر کشورها در ایجاد و توسعه جهانی شبکه های اینترنتی بسیار کم بوده است. به طوری که کاربران در بسیاری نقاط دنیا رغبتی برای عضویت و فعالیت شبکه های اجتماعی داخلی نداشته اند.
ظهور شبکه های اجتماعی برخط یکی از مهیج ترین حوادث این دهه است. بسیاری شبکه های اجتماعی برخط محبوب از قبیل توییتر، لینکدین، و فیس بوک به صورت افزایشی محبوب شده اند. به علاوه، تعدادی شبکه های چند رسانه ای مانند فلیکر از محبوبیت زیادی در سال های اخیر برخوردار شده اند. بسیاری از این نوع شبکه ها، به طور چشمگیری غنی از اطلاعات مربوط به محتوا و ارتباطات هستند که می توان از آنها در تحلیل ها استفاده نمود. داده های ارتباطات، اساساً به ساختار گراف شبکه های اجتماعی و ارتباطات بین موجودیت ها، مربوط می شود و داده های محتوایی شامل متن، تصاویر و سایر داده های چندرسانه ای موجود در شبکه ها می باشد. غنای این شبکه ها فرصت بی نظیری برای تحلیل داده های موجود در متن شبکه های اجتماعی در اختیار قرار می دهد.
به صورت عمومی، یک شبکه اجتماعی به عنوان یک شبکه از تعاملات یا ارتباطات تعریف می شود که رأس ها شامل کنشگرها و لبه ها شامل ارتباطات یا تعاملات این کنشگرهاست[11].
1-5-انواع شبکه های اجتماعی
به طور کلی انواع زیادی از سایتهای شبکه اجتماعی وجود دارد که تفاوت اصلی بین آنها هدف آنها است. منظور از هدف، دلیل و انگیزه اصلی کاربران برای ارتباط با یکدیگر در این شبکه های مجازی است. از این منظر می توان شبکه ها را از دیدگاههای مختلف دسته بندی کرد..[3]
1-5-1-بر مبنای نوع ارتباطات
به صورت کلی هر یک از شبکه های اجتماعی را می توان به دلیل داشتن برخی ویژگی ها از سایر شبکه های اجتماعی متمایز ساخت. در این قسمت بر اساس تقسیم بندی ارائه شده توسط توال[4] سایت های شبکه های اجتماعی را بر اساس ارتباطات دوستی بین افراد به سه دسته اصلی که شامل ارتباطات اجتماعی، شبکه بندی و ناوبری است، تقسیم کرده ایم که هر یک از این سه در ادامه تشریح می شوند.
1-5-2-ارتباطات اجتماعی20
در این تقسیم بندی،اولین گروه سایت شبکه های اجتماعی، آنهایی هستند که بر اساس ایجاد ارتباطات اجتماعی مجدد بین افراد تشکیل شده اند و هدف از آنها ایجاد روابط دوستی با سایر کاربران و یا یافتن دوستان قدیمی در فضای مجازی و یا حتی ایجاد ارتباط مجازی با دوستان واقعی است. نمونه هایی از این دسته شبکه های اجتماعی شبکه های 21Hi5 و Facebook ،22 Myspace است.
1-5-3-شبکه بندی23
شبکه های اجتماعی که با هدف شبکه بندی ایجاد شده اند، دومین گروه در این طبقه بندی هستند .مهمترین هدف برای افراد در این گونه شبکه ها، پیدا کردن اتصال ها یا تماس های جدید است به این منظور که این شبکه ها برای ارتباطات بین فردی غیر اجتماعی طراحی شده است. شبکه اجتماعی linkedIn نمونه ای از این نوع شبکه ها است.
1-5-4-ناوبری 24
دسته آخر در این طبقه بندی، شبکه های اجتماعی ناوبری هستند که در آن دوستان به عنوان ابزاری هستند که از طریق آنها نوع معینی از منابع اطلاعاتی بدست میآید . در واقع دوستان به عنوان پلی برای دسترسی به اطلاعات یا منابع جدید هستند که شبکه اجتماعی25 digg نمونه ای از این دسته است که در آن افراد به دوستان خود، داستانهای جدید را پیشنهاد می دهند که از این طریق فرد می تواند دوستان دوست خود را نیز راهبری کند.[4]
1-5-5-بر مبنای نوع فعالیت
علاوه بر تقسیم بندی ذکر شده در قسمت قبل برای شبکه های اجتماعی، میتوان تقسیم بندی را از دیدگاه های دیگر نیز بررسی کرد. بنابراین به منظور شناسایی انواع شبکه های اجتماعی، باید تمام جنبه های تعاملات برخط افراد با یکدیگر را مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی شبکه های اجتماعی حول اهداف و فعالیت های متفاوتی شکل میگیرند . برخی از آن ها دارای یک هدف خاص و مشخص میباشند و حول آن شکل می گیرند و گاهی محدودیتهایی را نیز برای عضویت افراد در نظر میگیرند تا بتوانند باکنترل بیشتری به سمت آن هدف حرکت کنند، برخی نیز هدف واحدی را دنبال نمی کنند و تنها در راستای ایجاد روابط و انتشار و به اشتراک گذاری اطلاعات شکل میگیرند . با بررسی تحقیقات صورت گرفته، استفاده از اینترنت توسط افراد گوناگون با اهداف خاصی صورت میگیرد که اهداف مختلف را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی کرد .
برخی از افراد به منظور کاوشهای مالی، خانوادگی یا انجام برخی از تصمیمات شخصی ممکن است از اینترنت استفاده کنند .
برخی دیگر به منظور بهره گیری از کسب وکارهای مختلف و مشتریان مربوطه از اینترنت استفاده می کنند.
برخی دیگر ممکن است به منظور شرکت در کلاسهای مجازی 2 و کسب دانش به صورت برخط از اینترنت بهر گیری نمایند.
برخی نیز ممکن است به منظور اتصال به دیگر افرادی که دارای علاقه مندیها و فعالیت های مشترک با خودشان هستند، از اینترنت استفاده کنند.
برخی دیگر ممکن است به منظور هدایت بررسیها و مشارکتهای علمی و آکادمیک خود به سراغ اینترنت بروند.
برخی دیگر نیز ممکن است به منظور جمع آوری یا توزیع اخبار یا شایعات در یک انجمن عمومی از اینترنت بهره گیرند.
لذا بر اساس این دسته بندی اهداف، یک طبقه بندی برای شبکه های اجتماعی میتواند به صورت زیر باشد:
1-5-6-شبکه های اجتماعی اطلاعاتی
شبکه های اجتماعی اطلاعاتی دارای کاربرانی هستند که به دنبال پاسخ برای مشکلات روزمره خود هستند. انجمن های اطلاعاتی غالبا به کسب و کارهایی مثل بانک ها، خرده فروشی ها و دیگر شرکت هایی متصل هستند که از شبکه های اجتماعی برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند. از جمله شبکه های اجتماعی اطلاعاتی انجمن بحث برای تلویزیون های HGTV است.
1-5-7-شبکه های اجتماعی تخصصی
شبکه های اجتماعی تخصصی به شما کمک می کند در حرفه و صنعت خود ترقی کنید. نمونه ای از این گونه شبکه ها برای یک تکنسین شرکت تلفن همراه، کاربرد خواهد داشت که می تواند پاسخگوی سوالات مشتریان از طریق شبکه شرکت خود باشد. شبکه اجتماعی Linkedin به عنوان نمونه ای از شبکه های اجتماعی تخصصی محسوب می شود.
1-5-8 -شبکه های اجتماعی آموزشی
شبکه های آموزشی، هدف برقراری ارتباط بین دانشجویان و ایجاد محیطی مناسب برای تعامل بین آنها است. این گونه شبکه ها به دانش آموزان یا دانشجویانی تعلق دارد که تمایل دارند با دیگر دانش آموزان به منظور انجام پروژه های علمی یا درسی خود تعامل داشته باشند یا با هدف جهت گیری به منظور انجام کاوش های علمی یا تعامل بیشتر با اساتید خود در این گونه شبکه ها مشارکت خواهند داشت. نمونه ای از این نوع شبکه، شبکه اجتماعی elearners را می توان نام برد.
1-5-9-شبکه های اجتماعی سرگرمی
با بررسی تحقیقات مرتبط نشان داده شده که یکی از مهمترین دلایلی که بسیاری از افراد در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند، جهت دادن کاوش ها به سوی پروژه ها، موضوعات و علاقه مندی های مرتبط با موضوعات سرگرمی است. معمولاً کاربران به دنبال پیدا کردن یک وب سایت برای رفع نیاز اطلاعاتی برای یک سرگرمی خاص، با انجمنی آشنا می شوند که مجموعه ای از افراد با سرگرمی مشترک با فرد مورد نظر از سراسر دنیا در آنجا گردآوری شده اند.
1-5-10-شبکه های اجتماعی علمی
همانطور که از نام شبکه های علمی مشخص است، هدف این شبکه ها مشارکت های علمی عمیق در بستر اینترنت در بین افراد دانشگاهی و یا غیر آن است . به عنوان نمونه ای از این شبکه ها، می توان از شبکه MIT نام برد .
1-5-11-شبکه های اجتماعی خبری
نوع دیگری از شبکه های اجتماعی، شبکه ای است که محتوا ایجاد می کند. این شبکه ها به کاربران خود امکان می دهند تا بتوانند اخبار، داستان ها و توضیحات خود را منتشر نمایند. از آنجایی که در این شبکه ها کلیه افراد میتوانند مطالب خود را بدون نیاز به رعایت ساختاری مشخص، توجه به قوانین نوشتاری و بدون محدودیت فیلتر شدن در وب سایت مربوطه منتشر نمایند، نیاز است که یک غربالگری توسط خود شما برای یافتن موارد بهتر انجام شود 26Associated Content یک نمونه از این شبکه هاست.
1-5-12-از نظر باز یا بسته از نظر اعضا
شبکه های اجتماعی را می توان از یک دیدگاه دیگر نیز طبقه بندی کرد. در این طبقه بندی با در نظر گرفتن نحوه و شرایط عضویت افراد شبکه های موجود را می توان به سه دسته ی زیر تقسیم کرد:
1-5-13-شبکه های با عضویت آزاد و باز برای افراد
عضویت در این شبکه ها برای همه افراد آزاداست و هیچ محدودیتی وجود ندارد و افراد می توانند از طریق وب سایت مربوطه، عضو آن شوند و در آن فعالیت کنند. نمونه ای از این گونه شبکه ها، شبکه facebook است. یکی از ویژگی های این گونه شبکه ها، رشدپذیری بالای آنها است.
1-5-14-شبکه های با عضویت محدود شده به داشتن شرایطی خاص توسط افراد
در این گونه شبکه ها محدودیت هایی لحاظ شده است. به عنوان مثال عضویت در این شبکه ها مشروط به داشتن شرایطی خاص از جانب متقاضیان است. در برخی از این شبکه ها به عنوان مثال افراد باید سن بیشتر از 18 سال داشته باشند تا بتوانند در عضو شبکه شوند یا تنها افرادی می توانند عضو شبکه شوند که دارای ایمیل سازمانی معتبری باشند که نمونه ای از این گونه شبکه ها، شبکه myYearbook و Yammer است.
1-5-15-شبکه های بسته و عضویت تنها در صورت دعوت توسط سایر اعضا
عضویت در این شبکه ها منوط به ارسال دعوت نامه از جانب افراد عضو آن به دیگر افراد است. نمونه ای از این شبکه ها، شبکه Mixi است. در این شبکه ها کنترل بیشتری وجود دارد و احتمال بروز مشکلات امنیتی و غیره در آن ها نسبتاً کمتر است. در مقابل رشدپذیری این گونه شبکه ها نسبت به دو دسته شبکه قبلی کمتر است.
1-5-16-بر مبنای سطح پوشش
از یکقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید